top of page

Algemene Voorwaarden/ huisregels MFG Sports Academy

Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MFG Sports Academy en de sporter en alle werkzaamheden van MFG Sports Academy die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.

 • Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of de trainingen van  MFG Sports Academy .

 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van MFG Sports Academy . De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.mfgsportsacademy.com . Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen op het inschrijfformulier.

 • Bij inschrijving voor lessen en de trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 • De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en de trainingen zijn strikt persoonlijk.

 • MFG Sports Academy  behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschap systeem of van de faciliteiten van MFG Sports Academy

 • MFG Sports Academy behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.

 • De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden door MFG Sports Academy gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 • Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld bar en kleed ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.

 • Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig bent.

 • U dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van anderen kan onmiddellijke royering tot gevolg hebben.

 • Er wordt in de sportschool alleen Nederlands gesproken, tenzij men de Nederlandse taal niet beheerst. Het is niet toegestaan om onderling andere talen te spreken.

Verantwoordelijkheden en plichten MFG Sports Academy:

MFG Sports Academy verzorgt lessen en de trainingen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum.

 • MFG Sports Academy is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.

 • MFG Sports Academy zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.

 • MFG Sports Academy zorgt voor lockers waar de sporter zijn spullen in kan plaatsen. 

Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter:

Bezoek aan de ruimtes van MFG Sports Academy  alsmede het gebruik van faciliteiten zoals lockers is geheel op eigen risico.

 • De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en de trainingen.

 • MFG Sports Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.

 • Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. MFG Sports Academy haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 week bewaard.

 • Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van MFG Sports Academy toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Deelname en uitsluiting van de sporter:

MFG Sports Academy behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.

 • Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van MFG Sports Academy te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van MFG Sports Academy op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van MFG Sports Academy in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van MFG Sports Academy en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft MFG Sports Academy het recht met onmiddellijke ingang de deelname overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van MFG Sports Academy te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

Lidmaatschap/ betaling en opzegging:

Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier.

 • Het lidmaatschap wordt voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van 10 dagen voordat de nieuwe betaling weer voldaan dient te worden voor de komende maand.

 • Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.

 • Opzeggen kan alleen aan de balie van MFG Sports Academy , hierbij zal het uitschrijf formulier moeten worden ingevuld en ondertekend in tweevoud. 1 voor de uitschrijver en 1 voor MFG Sports Academy.

 • Bij achterstallige betaling, waarbij de abonnee te kennen geeft al eerder gestopt te zijn, zal deze het uitschrijf formulier moeten kunnen tonen. Is dit niet het geval dan zal het incasso bureau de verdere afhandeling op zich nemen.

 • Na het stop zetten heeft het oud lid de mogelijkheid binnen een half jaar na de opzegdatum voor € 10,- inschrijfgeld weer lid te worden. Mocht een oud lid na dit half jaar weer lid willen worden, dan zal het gewone inschrijfgeld van € 20,- weer moeten worden voldaan.

 • Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributie periode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.

 • Losse lessen en inschrijfgeld dienen vooraf (in één keer) te worden betaald.

 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen.

         Bij incasso abonnementen gelden de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Pay n plan:

 1. MFG Sports Academy heeft de administratie en incasso van de kosten van uw abonnement uitbesteed aan Pay n Plan). Voor de kosten van uw abonnement ontvangt u daarom geen correspondentie van MFG Sports Academy, maar van Pay n Plan.

 2. Pay n Plan mag haar dienstverlening aan MFG Sports Academy weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de incasso van de vordering die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaffen wij informatie over u aan Pay n Plan. Deze informatie betreft gegevens die Pay n Plan nodig heeft voor de administratie en incasso van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van Pay n Plan mee in dat wij deze gegevens aan Pay n Plan verschaffen en dat zij en de met haar verbonden organisaties deze gegevens gebruiken voor de administratie en incasso van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Tevens kunnen deze gegevens door Pay n Plan worden gebruikt voor de beoordeling van het betalingsrisico en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.

 3. De abonnementstermijnen worden periodiek automatisch door Pay n Plan geïncasseerd. Bij de eerste incasso zal minimaal 5 dagen en in geval van een doorlopende incasso bij een volgende incasso – nadat de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden – minimaal 2 dagen voor uitvoering van de incasso een zogenaamde pre-notificatie aan u worden gestuurd, waarmee het te incasseren bedrag en de incassodatum van de uit te voeren incasso zullen worden doorgegeven. Indien u een zakelijke machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso niet laten storneren. Indien u een consumenten machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na incassodatum laten storneren.

 4. Indien een automatische incasso door Pay n Plan om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, dan bent u een (contractuele) rente verschuldigd van 0,75% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is Pay n Plan wettelijk gerechtigd om vanwege betalingsverzuim (buiten-)gerechtelijke kosten van incasso in rekening te brengen.

 5. Eventuele vragen of opmerkingen die verband houden met de incasso dient u binnen veertien (14) dagen nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden aan Pay n Plan te richten.

 6. In geval u verzuimt te betalen, kunnen wij onze verplichtingen opschorten, de overeenkomst met u opzeggen of verlangen dat u abonnementstermijnen tevoren contant afrekent.

 7. De administratie van Pay n Plan, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.

 8. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 9. MFG Sports Academy heeft een opzegtermijn van 10 dagen voordat de nieuwe betaling datum weer voldaan dient te worden voor de aankomende maand. Dit heeft te maken met de wettelijke SEPA regeling de betaling 7 dagen voordat er betaald moet worden de Automatische incasso al doorgezet wordt.

 • Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt MFG Sports Academy zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.

 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

 • MFG Sports Academy behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren.

 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 • De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen, een bewijs van lidmaatschap. (kopie inschrijving)

Ziekte, zwangerschap en vakantie:

 • Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, kan het lidmaatschap stopgezet worden met de duur van de ongeschiktheid. Na besluit weer verder te willen sporten betaald de sporter € 10,- inschrijving in plaats van de € 20,- inschrijfgeld.

 • Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties:

 • Op feestdagen zal MFG Sports Academy het rooster soms aanpassen en/of diens vertegenwoordigers houdt wel het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

 • Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d.

Annuleren door MFG Sports Academy en restitutie:

       MFG Sports Academy mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van trainers etc.

Beeld- en geluidsdragers, kijken, toegang tot de zaal:

 • Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en de trainingen is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.

 • Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken, tenzij interesse is om lid te worden. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.

 • Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter  aan de bar te wachten.

Drank, etenswaren en roken

 • Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

 • Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan.

 • Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan. Aan de bar/ receptie kan gegeten worden

Hoofdregels vechtsportzaal:

 • Het is verboden met schoenen de Mat/Ring te betreden.

 • Note: (Behalve balletschoenen en/of speciale boksschoenen)

 • Attributen op de juiste plek terug plaatsen

 • Tassen in de lockers

Note: Zodra de lockers vol zijn of de tassen te groot, dan moeten deze boven de lockers geplaatst worden. Dus geen tassen bij de stootzakken of een andere plek, want anders hebben de sporters die bij de stootzakken staan daar last van.

 • Deuren sluiten van de lockers Note: Dit is voor de veiligheid

 • Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken op de mat

 • Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf)

 • Bidons en flesjes goed afgesloten houden

 1. Hoofdregels fitnesszaal:

 • Handdoek gebruiken op de toestellen

 • De gewichten terug plaatsen op de plek waar het hoort. Geen gewichten aan de toestellen laten hangen.

 • Na zweten op cardio apparaat en of fitnessapparaat deze schoonmaken met desinfecterende middel

 • Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken in de  fitnesszaal

 • Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf)

 • Bidons en flesjes goed afgesloten houden

 1. Hoofdregels Kleedkamers:

 • Het is verboden om de spullen in de lockers te laten voor de volgende dag

 • Vergeet niet de deurtjes dicht te doen van de lockers

 1. Kinderen en huisdieren

 • Als leeftijdgrens geldt 5 jaar of ouder. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of voogd ondertekend te worden. Kinderen onder 15 jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/voogd in de fitnessruimte van MFG Sports Academy verblijven.

 • Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde – toegang tot de ruimtes van MFG Sports Academy, is voor eigen risico van ouder/voogd.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 •  

 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

 • De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.

 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

 • De ouder/verzorger zal moeten wachten tijdens de les van zoon/dochter  de bar/ receptie.

 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.

 • De ouder/voogd spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

       Slotbepalingen

 • Met het betreden van MFG Sports Academy geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijden de politie ingeschakeld.

 • De voorwaarden kunnen tussentijds door MFG Sports Academy worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

 • Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht. 

KLACHTEN SCHRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 

 

Klachten dienen mondeling gemeld te worden en schriftelijk gemotiveerd bij de receptie. Dit kan ook door middel van een e-mail aan mfgsportsacademy@gmail.com. MFG Sports Academy maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd. kenbaar aan de klager.

Huis en Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

Ook heeft MFG een vertrouwenscontactpersoon voor vragen of eventuele klachten kan er contact worden opgenomen met Denise Willems

Email: Denise.willems3@hotmail.com 

Telefoonnummer: 0655340321

 • Gedragsregels voor trainers/vrijwilligers: 

 • De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan trainers en vrijwilligers zich in hun dagelijkse werk dienen te houden.  Wanneer je bij MFG Sports Academy komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je onze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Ook dien je een VOG te overleggen

 •  

 • 1.      De trainer/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 
   

 • 2.      De trainer/vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 
   

 • 3.      De trainer/vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 
   

 • 4.      De trainer/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen trainer/vrijwilliger en minderjarige tot 18 jaar worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
   

 • 5.      De trainer/vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 
   

 • 6.      De trainer/vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, wedstrijden en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals bijv de kleedkamer. 
   

 • 7.      De trainer/vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
   

 • 8.      Indien de trainer/vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 
   

 • 9.      De trainer/vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
   

 • 10.    In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

bottom of page